Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Vallás » Róma püspöke volt-e Péter...

Róma püspöke volt-e Péter apostol?

Figyelt kérdés

A katolikus egyház egyik legalapvetőbb tantétele, hogy Péter apostol volt Róma püspöke, ebből kifolyólag Péter utódai a mindenkori római püspökök, vagyis a pápák. Ezért a pápák jogos ódai Róma első püspökének, Péter apostolnak.

Azonban nincs semmiféle bibliai bizonyíték arra, hogy Jézus olyan egyházat alapított volna, amelynek Róma lett volna a központja. Jézus mondja apostolainak, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem miután a szent szellemet megkapják, lesznek néki tanúi Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, stb... tehát Róma elsőbbségéről szó sincs az írásokban. (vö. Cselekedetek 1:4,8)


Az igaz, hogy idővel egy erős gyülekezet fejlődött ki Rómában (vö. Róma 1:8), viszont amikor Pál levelet ír a római gyülekezetnek, közel 30 személyt a nevén nevezve üdvözöl, de Pétert, aki a római gyülekezet élén állt volna, nem is említi se a levél elején, se a végén. (vö. Róma 1:6-7; 16:1-16)


Majd i. sz. 60 és 65 között Pál hat levelet írt Rómából, de egyáltalán nem szólt Péterről; ez alighanem világos utalás arra nézve, hogy Péter nem volt ott. (vö. 2Timótheus 1:15–17; 4:11.) Pál római ténykedéseiről a Cselekedetek könyvének a vége szól, de ismét csak nem említi meg Pétert (Cselekedetek 28:16, 30-31). Hogy lehet ezek után Pétert Róma püspökének nevezni? És hogyan lehetnek a pápák utódai Róma püspökének, Péter apostolnak?


2011. ápr. 4. 11:44
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 31/82 anonim ***** válasza:

"Tehát, amely nincs megemlítve a Szentírásban, az nem létezik? :)"


Ha a tanítás nem a Biblia szellemét tükrözi, illetve azzal ellentétes, akkor NEM!

2011. ápr. 9. 23:29
Hasznos számodra ez a válasz?
 32/82 anonim ***** válasza:

23:29


Na és melyik "szellem" a több száz közül?

2011. ápr. 10. 08:00
Hasznos számodra ez a válasz?
 33/82 A kérdező kommentje:
Azt is utólag vezették le a katolikusok, hogy az ember szőrös majomféléből származik, holott a Biblia szerint (Jézus szerint) Isten rögtön férfit és nőt teremtett. Azt is utólag vezették le, hogy Péter volt Róma püspöke, hogy maguknak ezáltal legitimizációt biztosítsanak. A Mária-kultuszt is utólag hozták be. Mindent utólag magyaráznak és a magyarázataikhoz próbálnak idézeteket keresni alátámasztásul. Ami a Biblia tanításaihoz tartozik, az benne is van a Bibliában, és nem kell utólag előhámozni mindenféle apokrif írások beidézésével. El kell dönteni, hogy valaki Isten Szavát követi, vagy az utólagos magyarázatokat, amelyeket Isten Igéje sehol nem tartalmaz.
2011. ápr. 10. 09:17
 34/82 anonim ***** válasza:
0%

Ehelyett a szánalmas gyűlölködő fröcsögés, és a hazug források ismételgetése helyett javaslom olvasd el a következőt:

[link] Karl Adam: A katolicizmus lényege... lap alján DOC és PDF formátumban is fennvan.

2011. ápr. 12. 02:30
Hasznos számodra ez a válasz?
 35/82 anonim ***** válasza:
Nem értem én ezt! Attól "gyűlölködő fröcsögés", mert leírta a tényeket? Semmi gyűlöletkeltő szöveget nem láttam.
2011. ápr. 12. 07:48
Hasznos számodra ez a válasz?
 36/82 anonim ***** válasza:
0%
Nem, mert nem a tényeket írta le, hanem valami véresszájú oldalról összemixelt néhány csúsztató idézetet, majd te mivel egy húron pendülsz ezzel a figurával, automatikusan igaznak gondolsz mindent, csak jó nagy követ dobjon Rómára.
2011. ápr. 13. 09:41
Hasznos számodra ez a válasz?
 37/82 A kérdező kommentje:

„Ám az szóba sem jöhet, hogy a római gyülekezet, vagy akár a római püspök jogi – méghozzá a Bibliában megalapozott – primátussal rendelkezett az első évszázadokban. Rómának, mint tudjuk, kezdetben nem is volt egyeduralkodó püspöke, és az első évszázadok püspökeiről alig tudunk többet a nevüknél (a pápaság történetében 222, I. Orbán pápaságának kezdete az első biztos évszám.) Máté evangéliumának azt a Péterhez szóló és Róma mai püspökei számára központi jelentőségű ígéretét (16,18 – Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat...), amely ma arany alapon óriási fekete betűkkel a Szent Péter bazilika belsejét díszíti, az első évszázadok keresztény irodalma egyszer sem idézi teljes terjedelemben, eltekintve az egyetlen Tertullianustól, ám ő sem Rómára, hanem Péterre vonatkoztatja.” (Hans Küng: A katolikus egyház, Európa könyvkiadó, 2005. 74-75.old.)


Rangos katolikus forrásnak mondható a magyar nyelvre is lefordított „Hitvallások és az Egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai” című könyv (a kiadójáról az ismertebb név a "Denzinger"), amely az évszázadok során keletkezett zsinati határozatokból és pápai állásfoglalásokból készült szöveggyűjtemény, továbbá a II. Vatikáni Zsinat határozatai című könyv. Ezek az egyház Szentírást követő Szent Hagyományának az elsődleges forrásai magyar nyelven. Az idézett forrásokban sehol nincs olyan kitétel, hogy maga Péter Róma püspöke lett volna. A Denzinger 1298-99. oldalán van egy összefoglalás arról a témáról, hogy "az egyház apostoli". Itt Péterrel kb. egy fél oldal foglalkozik, de a "Róma" szó elő sem fordul!


„A pápák Rómája persze nem egy nap alatt épült ki, Róma püspökei a 4 és 5. században hivatali jogosítványaikat célratörően és tudatosan bővítik az egyetemes primátus irányába. Mint láttuk, igényeiknek és elvárásaiknak nincs bibliai és teológiai alapja, de ezek az évszázadok során per viam facti mégis belekerültek az egyházjogba...- Damasus (366-384), ez a gátlástalan püspök volt az első, aki a Mt 16,18-ban olvasható (általa jogilag értelmezett) jézusi ígéretre alapozza hatalmi igényét. Kizárólagossággal említi saját apostoli székét (sedes apstolica), mintha más apostoli székhely nem léteznék.” (Hans Küng: A katolikus egyház, 76-77.old.)


Ami meg a Rómára dobott követ illeti, vö. Jelenések 18:21.

2011. ápr. 13. 22:39
 38/82 anonim ***** válasza:

Hans Küng bácsi egy liberális kávéházi teológus, híres a rómaellenes megnyilvánulásaiért.


Ajánlom Pezenhoffer atya művét:


"Látjuk tehát, hogy a klérus és a laikusok közti megkülönböztetés isteni eredetű és a legvilágosabban benne van a Szentírásban. Nem igaz tehát, hogy ez csak a századok folyamán visszaélésképpen keletkezett az egyházban és hogy a papság uralomvágya hozta be és találta ki. Éppen ellenkezőleg. Az az új (protestáns) tan, hogy nincs külön klérus és nincsenek laikusok, hanem hogy az egyházban mindenki egyenlő, emberi találmány és az emberi gőgből és gyarlóságokból keletkezett. Az egyház ellen pártot ütő forradalmárok találták ezt ki, akik - mint azóta is minden forradalmár - a tömegnek hízelegtek, az ő szája ízének megfelelő, az ő gyarlóságait legyezgető tanokat hirdettek. Legyezték hiúságát és nagyravágyását azzal, hogy a papság hatalma és tisztelete ellen izgattak körében." (A katolikus hit igazságai, III)


"Nevettető dolog, ahogyan az egyház ellenzéke, a protestantizmus válaszol arra a világos és ellenvetést nem tűrő intézkedésre, mellyel Krisztus Szent Pétert az egyház korlátlan fejévé tette.


Eleinte úgy próbálta elintézni a dolgot, hogy Krisztus Urunk azon a sziklán, melyre egyházát építi, nem Pétert, hanem önmagát értette.


Valószínűleg - mondták - önmagára is mutatott, mikor azt mondta, hogy "erre a sziklára" építi az egyházat. (Ez az idézet egyébként arra is újabb világos bizonyíték, hogy Jézus valóban alapított földi és látható egyházat. Hiszen látjuk, hogy az Ő "egyházát" emlegeti, melyet alapítani fog. De ezt az Ő egyházát csak földinek és csak láthatónak akarhatta, hiszen látjuk, hogy embert, látható embert tett fejévé és a kulcsait emlegeti.)


Ámde a Szentírásban nyoma sincs annak, hogy Krisztus Urunk magára mutatott, mikor azt mondta, hogy "erre a sziklára". A Szentírást tehát így magyarázni egyet jelent a Szentírás meghamisításával. Hogy Jézus magára mutatott, annak nemcsak nyoma nincs az evangéliumban, hanem olyan világosan benne van, hogy Jézus nem mutatott magára, hanem Pétert értette azon az annyira fontos sziklán, hogy az evangélium szövegét olvasva ebben kételkedni még az elmebetegség határait súroló elfogultság esetén se lehet.


Vajon mondhatjuk-e józan ésszel, hogy Jézus azért változtatta át Simon nevét Péterre, azaz sziklára, mert nem ő lesz az a kőszikla, melyre az egyházat építi, hanem maga Jézus? És talán csak nem azért kezdi a mondatát azzal, hogy mivel te Péter, azaz szikla vagy, azért építem erre a sziklára anyaszentegyházamat, mert ez a szikla ennek ellenére mégse Simon-Péter, hanem maga Jézus? Vajon lehet-e ennél nyakatekertebb okoskodást még csak elképzelni is?


Ezt az okoskodást bizony csak akkor fogadhatnánk el, ha Krisztus Urunk - bocsánat a hozzá annyira nem illő beállításért, de hát a beállítás nem tőlünk származik - áprilisi tréfát akart volna járatni a tőle Péterré tett Simonnal, s ezért, miután tudtára adta, hogy ezután ő már nem Simon, hanem Péter, azaz szikla, egyszer csak nagy meglepetésünkre magára mutat s azt mondja, hogy igaz, hogy te Péter vagy a szikla, de hát az a szikla, melyre én az én egyházamat építem, mégse te vagy, hanem én. Ugyancsak joggal kérdezhetnénk tőle, hogy ha ő, azaz Jézus a szikla, akkor miért Pétert nevezte el annak? Akkor miért volt szükség Péter eredeti nevének megváltoztatására? Így még inkább nem értjük, miért maradt Jézus önmagára mutatása ellenére is továbbra is Péter a szikla, annyira, hogy egyenesen nevévé vált és maradt mindörökké?


Nem csodálkozhatunk tehát, hogy még Ravasz László, a református püspök se tudta elfogadni ezt a magyarázatot s a Kálvinista Szemle egyik péter-páli számában úgy próbálta kimagyarázni ezt a protestantizmus számára annyira kellemetlen dolgot, hogy Krisztus Urunk az anyaszentegyházat nem Péterre, hanem Péter nagy hitére alapította. Eszerint Péternek a hite volt erős, az volt a szikla, nem pedig maga Péter..."

2011. ápr. 15. 21:53
Hasznos számodra ez a válasz?
 39/82 anonim ***** válasza:

"Azt is utólag vezették le a katolikusok, hogy az ember szőrös majomféléből származik, holott a Biblia szerint (Jézus szerint) Isten rögtön férfit és nőt teremtett."


(forrás?)


"Azt is utólag vezették le, hogy Péter volt Róma püspöke, hogy maguknak ezáltal legitimizációt biztosítsanak."


Na persze. Érdekes olvasmány az alábbi, kérem, abból is idézzen: [link]


"A Mária-kultuszt is utólag hozták be."


A szentek tisztelete ŐSKERESZTÉNY tanítás; Már akkor is megadták nekik a tiszteletet.


"Mindent utólag magyaráznak és a magyarázataikhoz próbálnak idézeteket keresni alátámasztásul."


No igen, és hova tűnt az igaz egyház? Elzarándokolt Kínába? És az ortodox gyülekezetekkel, mely még tekinthető tiszta őskeresztény forrásnak, miért nem egy királyi tornateremben olvasnak fel az átfordított Bibliából?


"Ami a Biblia tanításaihoz tartozik, az benne is van a Bibliában, és nem kell utólag előhámozni mindenféle apokrif írások beidézésével."


A Bibliának ekkora bálványozott tekintélye SOSEM volt, Izrael történetében sem könyvek alapján prófétáltak, Jézus idejében is ki támogatták néhány citátummal; Nem makacskodtak a betűk felett, a Szentlélek szólt belőlük. Amikor tanításba foglalták, akkor létrejött a krisztusi tanítás. És ennek NINCSEN >>külön<< "hagyománya" és "szentírása", ugyanis ezt a kettőt csak a protestánsok választották szét értelmetlenül. Pál is először MAGYARÁZOTT, és utána támogatta ki azt az Ószövetség egyes próféciáival. És hidd el, Krisztus kegyelméből magyarázott, és nem az Ószövetség és a rabbinista tanítások segítségével.


Én még mindig a valóság színterén állok; távol álljon tőlem, hogy hamissággal fecséreljem emitt az időmet. De a vaknál is világosabb, hogy Krisztus tanítását, amiért idejött egyáltalán nem tartalmazták az ószövetségi iratok, mert hiányosak, betöltendők voltak. (Mk, 5, 17)


Ha Jézus azt mondta, hogy a törvény, az Ószövetség lényege betöltendő, tökéletlen, akkor hogyan lehet a krisztusi igazságok ismerete nélkül egyáltalán beleolvasni? És akkor miért pont innen magyarázzák a haláli után túlvilág nem létét, holott Jézus a latornak megígérte, hogy már azon a napon lesz a paradicsomban? Hm? Igen, kérdéses, s felettébb különös...


Másrészt minden okozatnak van egy oka. Hogyan lehetséges - most tekintsünk el Krisztus kegyelmétől (hogy nem fog elpusztulni) -, hogy az Egyháza keresi a bötükben azokat a dolgokat, amelyeket Őmaga tapasztalt Krisztus jelenlétében? Persze, a semmiből előjövő Egyház talál egy könyvet és a nép előtt egy antikrisztusi "filozófia" keretében magyarázza meg saját folytonosságát...


Már itt tartunk?

2011. ápr. 15. 22:23
Hasznos számodra ez a válasz?
 40/82 anonim ***** válasza:
A római püspök primátusáról javaslom olvasd el: [link]
2011. ápr. 16. 07:54
Hasznos számodra ez a válasz?
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapcsolódó kérdések:

Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!