Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit. További információ
Kezdőoldal » Kultúra és közösség » Vallás » A gnosztikus keresztény...

A gnosztikus keresztény világkèp hogyan festi le Jèzus szemèlyèt?Miben tèr el a hagyományos keresztèny világkèptől?Szerintetek melyik oldal "véleménye" közelít inkább a valóságra?(vagy egyik sem)

Figyelt kérdés
jún. 23. 12:05
1 2
 11/16 A kérdező kommentje:

Biblia szerint a Messiás:


Felépíti a Harmadik Szentélyt (Ezékiel 37:26-28).

Az összes zsidót összegyűjti Izrael földjén (Jesája 43:5-6).

Elhozza a világbékét, véget vet minden gyűlöletnek, elnyomásnak, szenvedésnek és betegségnek. (Jesája 2:4)

Elterjeszti Izrael Istenének tudását a Földön, mely egyesíti az egész emberiséget: “Az Örökkévaló lesz a király az egész földön. Azon a napon az Örökkévaló lesz az egyetlen Isten és a neve is Egyetlen!” (Zakariás 14:9).

jún. 23. 14:51
 12/16 anonim ***** válasza:

A ún. gnosztikusok szerint Jézus ugyan úgy a Messiás mint a proto-ortodox keresztények szerint (akikből kialakult a kereszténység mai formája).

De a gnosztikusok szerint maga a megváltás nem hit vagy cselekedetek által érhető el, hanem a gnosis (titkos tudás) megszerzése által. A gnosztikus Jézus azzal váltotta meg az emberiséget, hogy megtanította, hogy sajátítható el ez a gnosis. Ebben egyet értett a legtöbb gnosztikus felekezet, de a természetét illetően több álláspont is volt.


A gnosztikusok szerint Jézus nem az Ószövetség Istenének a fia, mert a gnosztikusok szerint az Ószövetség Istene az nem az egy igaz Isten, hanem Yaltabaoth „a káosz leszármazottja” vagy „a káosz fia”, a démiurgosz, a vak idióta Isten, aki tudatlanságában azt hiszi, hogy „nincs más Isten” rajta kívül, aki az anyagi világot teremtette, ami a gnosztikusok szerint egy börtön.


A gnosztikusok szerint Jézus, az egy igaz Isten emanációja, nem rendelkezett emberi természettel, csak isteni természettel, ebből következik, hogy isteni lényként vagy mennyei lényként fizika testtel sem rendelkezett, tehát nem halhatott meg a kereszten. Ezen a ponton túl ez az álláspont tovább megoszlott, az egyik csoport szerint az emberek csupán egy illúziót láttak, a másik csoport szerint valaki más halt kereszten, de azt hitték, hogy az ott Jézus.


De a másik álláspont az volt, hogy Jézus fizikai teste csupán egy urna volt, amiből kiszabadult a kereszthalála által. Eszerint az álláspont szerint Júdás Iskáriótes valójában Jézus kérésére árulta el őt, ezzel segített neki abban, hogy kiszabaduljon az urnából ami a fizikai teste volt.


A szethiánusok szerint (akik az egyik legismertebb gnosztikus keresztény csoport voltak az ofiták, a valentiniánusok és a káiniták mellett) Jézus fizikai teste valójában az urna volt amiben Sét (vagy Széth), a bibliai pátriárka (Ádám és Éva fia) lakozott. Jézus, az ember csupán az urna volt, amiben benne volt Sét.


Vagyis összefoglalva a gnosztikusok vagy tagadták, hogy Jézusnak lett volna fizikai teste, vagy csupán egy urnának tekintették azt, amiből kiszabadult amikor meghalt a kereszten.

jún. 23. 17:24
Hasznos számodra ez a válasz?
 13/16 anonim ***** válasza:

#11 Kérdező

Hivatkoztál erre: Ésaiás 43,5-6


43,5 Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugotról egybegyűjtelek.

43,6 Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről,

43,7 Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!


Én nem gondolom, hogy Isten csak a zsidókat alkotta a dicsőségére, ez nemzetiségtől függetlenül érvényes prófécia.


Nos, a válasz egyes be nem teljesült próféciákra az, hogy azok Jézus második eljövetelekor fognak beteljesedni. Jézus maga beszélt is második visszatéréséről, nem a keresztények találták ki. Ekkor dicsőségben, királyként fog visszajönni.


Első eljövetelével kapcsolatos próféciák:


1) Mikeás: Betlehemben fog születni egy olyan valaki, aki „öröktől fogva van”.

2) Jézus eljövetelének ideje: Dániel próféciája

[link]

3) Küldetése Ésaiás 53

[link]


Sok egyéb prófécia van még.


4) Például Mózes könyve beszél egy utána következő prófétáról, akire mindenkinek hallgatnia kell majd.

„Prófétát támasztok majd nekik testvéreid közül, olyant, mint te, és adom szavaimat szájába, hogy elmondja nekik mindazt, amit parancsolok neki. És lesz, [hogy] a férfiú, aki nem hallgat szavaimra, melyeket nevemben fog elmondani, én fogom számon kérni attól.”


A zsidók még Jézus idején is várták ezt a „nagy prófétát”:


János evangéliuma

1,19 És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?

1,20 És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok [rész 3,28.] a Krisztus.

1,21 És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.

1,22 Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?

1,23 Monda: [Ésa. 40,3.] Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.


Folyt.

jún. 23. 19:04
Hasznos számodra ez a válasz?
 14/16 anonim ***** válasza:

Folyt.

5) Ábrahám, Izsák és Jákob is kapott próféciát arról, hogy utódukban az egész föld népe áldást nyer.


Sok-sok egyéb ilyen prófécia van még.

De nemcsak próféciák, hanem szimbólumok is utalnak Krisztusra előre.

Bűnökért bemutatott áldozatok, Ábrahám és Izsák története, Ábrahám kész volt fiát, az ő "egyetlenét" feláldozni, érckígyó a pusztai vándorláskor, pászkabárány.


A pászkabárány ünnepét az egyiptomi szabadítás emlékére tartották és tartják ma is a zsidók. Az egyiptomiak elleni utolsó csapás (elsőszülöttek halála) előtt Isten figyelmeztette a zsidókat Mózes közbenjárásával, hogy háztartásonként egy bárányt vágjanak le, és vérével kenjék be az ajtófélfákat (húsát pedig meg kellett sütni és keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel megenni), a csapás elkerüli azon házakat, ahol a bárány vére látszik.


A pászka ünnepet Jézus idején is tartották, szokás volt felutazni Jeruzsálembe ünnepelni. Jézust a pászka ünnep idején feszítették keresztre (pászka jelentése: elkerülés). Halála előestéjén megalapította az új szövetséget a saját vérével:

Lukács

22,20 Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.


Jézus egyik címe az Újszövetségben: a Bárány


Ezen háttérismerettel értelmezhető alábbi film:

A Messiás Beteljesült prófécia

https://www.youtube.com/watch?v=mo63bwgj9Ns&t=955s


stb.


Ajánlott irodalom Dér Katalin: Próféciák a Messiásról (Kairosz)

jún. 23. 19:15
Hasznos számodra ez a válasz?
 15/16 anonim ***** válasza:

Kieg.


Jézus második visszajövetele előtt azonban épp a megtévesztés fog eluralkodni (ill. háborúk, járvány, földrengések megsokasodnak), erre Jézus maga is figyelmeztet, amikor sok "hamis krisztusról"(!) és hamis prófétáról beszél, akik csodákat tesznek, hogyha lehet a választottakat is elhitessék.


E témáról szintén elhintve az evangéliumokban és az apostoli levelekben több infót is találunk. Egy példa.

2 Thessalonika


2,7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.

2,8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

2,9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

2,10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.

2,11 És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;

2,12 Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.


Meglátásom szerint, "akik gyönyörködtek az igazságtalanságban" azokra a szabadkőműves sátánista elemekre vonatkozik, akik hatására a keresztényeket üldözni fogják, akár meg is ölik, és mindazokra akik a rendszer kiszolgálóiként részt vesznek a népirtásban.


Sajnos előre meg van írva, hogy az antikrisztus időlegesen győz:

Jel.

13,7 Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

13,8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.

jún. 23. 19:36
Hasznos számodra ez a válasz?
 16/16 anonim ***** válasza:

bocsánat lényeges rész lemaradt a 2 Thessalonikából


2,1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,

2,2 Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.

2,3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

2,4 A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

2,5 Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?

2,6 És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.

jún. 23. 19:41
Hasznos számodra ez a válasz?
1 2

Kapcsolódó kérdések:

Minden jog fenntartva © 2022, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info@gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!